Garantieverklaring

 1. 1
  unu GmbH ('UNU') garandeert dat bij aankoop van een nieuwe UNU elektrische scooter ('Voertuig'), d.w.z. een nieuwe UNU elektrische scooter die nog niet is geregistreerd, de staat van het Voertuig, inclusief de accu, overeenkomt met de stand van de techniek van vergelijkbare voertuigtypen die gebruikelijk zijn in de elektrische voertuigindustrie ('Garantie'). Indien de werkelijke kleur van de goederen om technische redenen afwijkt van de kleurweergaven, met name in de online shop, binnen hetzelfde kleurenspectrum (bijv. andere rode tinten), vormt een dergelijke afwijking geen gebrek aan de goederen. Zij valt niet onder deze garantie. 
 2. 2
  De garantie heeft een looptijd van twee jaar. Zij gaat in bij de overdracht of de eerste registratie van de elektrische scooter van UNU, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet ("risico-overdracht"). 
 3. 3
  Indien de staat van het nieuwe Voertuig niet overeenkomt met de stand van de techniek van vergelijkbare voertuigtypen ("Gebrek") die in de elektrische voertuigindustrie gebruikelijk is op het moment van risico-overdracht, of indien een dergelijk Gebrek tijdens de looptijd van de Garantie aan het licht komt, kan UNU naar eigen inzicht het Gebrek verhelpen ("verbetering achteraf") of een ander Voertuig leveren ("levering achteraf").
 4. 4
  In het geval van een rework kan UNU naar eigen goeddunken defecte onderdelen vervangen of repareren. UNU heeft het recht het herstel door een erkende derde ("Service Partner") te laten uitvoeren. 
 5. 5
  De volgende onderdelen zijn uitgesloten van de Garantie: (1) onderdelen die onderhevig zijn aan natuurlijke slijtage (met name remblokken, banden, schokdempers, verlichting, maar niet de accu); (Voor alle duidelijkheid: Hoewel de accu aan slijtage onderhevig is, valt hij onder de Garantie zolang hij volgens de gebruiksaanwijzing wordt bewaard en behandeld); (2) bedrijfs- en hulpstoffen, zoals hydraulische of remvloeistof, oliën, vetten en andere smeermiddelen, afdichtingen; (3) onderdelen die regelmatig worden vervangen tijdens onderhouds- of verzorgingswerkzaamheden; (4) speciale uitrusting die niet wordt aangeboden als onderdeel van de aankoop van een voertuig en andere accessoires die niet door UNU zijn goedgekeurd.
 6. 6
  Onder de volgende voorwaarden heeft de verzekeringnemer ("u") recht op herstel van het Gebrek: (1) Het Defect moet onmiddellijk na ontdekking schriftelijk aan UNU of een Service Partner worden gemeld. Indien u UNU niet op de hoogte stelt, zal UNU u onmiddellijk een Service Partner meedelen die gerechtigd is het Gebrek te verhelpen. (2) Daarna dient u contact op te nemen met de aan u genoemde servicepartner om het Gebrek te verhelpen. Afhankelijk van het type Defect wordt het Defect in de werkplaats van de servicepartner of bij u ter plaatse gerepareerd. (3) De Service Partner onderzoekt het voertuig met betrekking tot het Defect waarover u heeft geklaagd. Indien uit dit onderzoek blijkt dat er geen sprake is van een Defect dat onder deze Garantie valt, draagt u de kosten voor de inspectie van het voertuig met betrekking tot het Defect waarover wordt geklaagd (bijvoorbeeld voor de werktijd die nodig is om het nieuwe Voertuig te inspecteren). (4) Indien uit de inspectie blijkt dat er sprake is van een Onder deze Garantie vallend Gebrek, zal de servicepartner dit in opdracht van UNU verhelpen, voor zover een verbetering achteraf mogelijk is. Indien een verbetering achteraf niet mogelijk is en het gebrek door nalevering moet worden verholpen, wordt dit rechtstreeks door UNU uitgevoerd. (5) Indien bij de reparatie door de erkende partner onderdelen van het voertuig worden vervangen, worden de gedemonteerde onderdelen eigendom van UNU. (6) Deze garantie strekt zich uit tot de in het kader van de reparatie geïnstalleerde, gelakte of gerepareerde onderdelen. De Garantietermijn begint echter niet opnieuw te lopen als gevolg van de reparatie, zodat de Garantietermijn voor de geïnstalleerde, geschilderde of gerepareerde onderdelen wordt berekend vanaf de oorspronkelijke Garantietermijn in overeenstemming met paragraaf 2 verminderd met de tijd die al is verstreken vóór de reparatie. De Garantie loopt dus altijd tot het einde van de oorspronkelijke termijn voor het nieuwe Voertuig volgens paragraaf 2. Dit geldt ook als de UNU elektrische scooter wordt vervangen door een nieuwe levering. (7) Indien het voertuig door een Gebrek onbruikbaar wordt, bent u verplicht eerst contact met ons op te nemen. Indien u niet bereikbaar bent, dient u contact op te nemen met de dichtstbijzijnde Service Partner. Informatie over de dichtstbijzijnde Service Partner vindt u op https://UNUmotors.com/en/support. Deze beslist of de noodzakelijke werkzaamheden ter plaatse of in zijn werkplaats worden uitgevoerd.
 7. 7
  Garantieverplichtingen bestaan niet indien de ontstane schade in oorzakelijk verband staat met het feit dat (1) het voertuig is beschadigd door een ongeval, andere opzettelijke of kwaadwillige handelingen (ook door derden) of door overmacht; (2) de voorschriften met betrekking tot het gebruik, de behandeling en de verzorging van het voertuig (bijv. gebruiksaanwijzingen) niet in acht zijn genomen; (3) het voertuig ondeskundig of oneigenlijk is gebruikt (met name overtreding van verkeers- en kentekenvoorschriften); (4) het voertuig te zwaar is belast, bijv.(5) het voertuig is uitgerust met onderdelen waarvan het gebruik niet door ons is goedgekeurd of het voertuig is gewijzigd op een manier die niet door UNU is goedgekeurd; (6) het voertuig is eerder op onjuiste wijze gerepareerd, onderhouden of geserviced door uzelf of door een derde die geen servicepartner is.
 8. 8
  Na het verstrijken van drie (3) maanden na het einde van de termijn zijn alle vorderingen uit hoofde van deze garantieverklaring verjaard.
 9. 9
  Verdere aanspraken bestaan niet uit deze garantie. In het bijzonder zijn noch schadeclaims, zoals het ter beschikking stellen van een vervangend voertuig voor de duur van de reparatie, noch inzameling, noch schadeclaims gedekt.
 10. 10
  Deze garantie beperkt niet de wettelijke rechten, in het bijzonder de garantieclaims tegen UNU en mogelijke claims uit het productaansprakelijkheidsrecht tegen UNU.