Testritvoorwaarden

 1. 1
  Hierbij bevestig ik dat ik een geldig rijbewijs heb voor voertuigklasse L1e (rijbewijscategorie AM of B overeenkomstig de geharmoniseerde EU-rijbewijscategorieën), dat ik vóór de proefrit aan de unu-pionier zal tonen.
 2. 2
  Ik ga er ook mee akkoord dat de unu pionier een foto van mijn rijbewijs mag maken om mijn identiteit te verifiëren. Bij navraag zal deze foto worden verwijderd na succesvolle inlevering van de unu scooter.
 3. 3
  Verder bevestig ik dat ik mijn unu scooter zorgvuldig zal gebruiken. Ik zal hem niet aan derden geven en mij houden aan de Duitse verkeersregels.
 4. 4
  Ik ben aansprakelijk voor alle schade (incl. verlies, zoekraken en inbeslagname) die door mijn toedoen aan unu is ontstaan vanaf het moment van overdracht tot aan de teruggave van de unu scooter.
 5. 5
  Er is geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van natuurlijke achteruitgang. Daarnaast is de aansprakelijkheid beperkt tot schade die niet door de autoverzekering wordt gedekt.
 6. 6
  Hiermee vrijwaar ik unu alsmede de unu pionier van alle claims die voortvloeien uit de overtreding van wetten met betrekking tot het gebruik van voertuigen. Hetzelfde geldt voor aanspraken van derden als gevolg van ongevallen voor zover deze niet door de aansprakelijkheidsverzekering van unu worden gedekt.
 7. 7
  De aansprakelijkheid van unu en de unu-pionier is beperkt tot opzet en grove nalatigheid. In het geval dat unu of een unu-pionier wettelijk verplicht is schade te dragen die door lichte nalatigheid is veroorzaakt, is de aansprakelijkheid van unu beperkt: unu is alleen aansprakelijk voor de schending van wezenlijke plichten, d.w.z. plichten en verplichtingen die de testritvoorwaarden geacht worden unu naar hun geest en doel op te leggen of waarvan de vervulling een correcte uitvoering van de testritvoorwaarden mogelijk maakt en waarop de testrijder regelmatig vertrouwt. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot de contracttypische, voorzienbare schade.
 8. 8
  Voor zover de aansprakelijkheid van unu is uitgesloten of beperkt, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van de wettelijke vertegenwoordigers, werknemers en andere plaatsvervangers van unu.
 9. 9
  De aansprakelijkheidsbeperkingen en -uitsluitingen in de onderafdelingen 1 en 2 gelden niet voor vorderingen die zijn ontstaan door frauduleus handelen van unu, voor eventuele aansprakelijkheid voor een gegarandeerd kenmerk, voor vorderingen op grond van de Duitse productaansprakelijkheidswet of voor schade door dood, lichamelijk letsel en aantasting van de gezondheid.
 10. 10
  Ik ben verplicht de unu scooter na afloop van de proefrit op de afgesproken plaats en tijd terug te brengen. Indien ik de overeengekomen tijd overschrijd zonder de unu pionier daarvan vooraf in kennis te stellen, zal ik unu en de unu pionier de daaruit voortvloeiende kosten vergoeden.
 11. 11
  Hierbij geef ik toestemming dat unu mijn opgegeven gegevens (voor- en achternaam, woonplaats, mobiel telefoonnummer en e-mailadres) mag opslaan en gebruiken voor de verwerking van een eventuele aankoop en de bijbehorende facturering van commerciële agenten en mij telefonisch of per e-mail mag benaderen voor productinformatie, mits ik hiertegen geen bezwaar heb gemaakt. Het is mij bekend dat ik deze toestemming te allen tijde kan intrekken door een e-mail te sturen naar hello@unumotors.com. Alle informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens van gebruikers is te vinden in het privacybeleid.
 12. 12
  Indien afzonderlijke bepalingen van dit contract ongeldig zijn of vervolgens ophouden ongeldig te zijn, blijft de geldigheid van de rest van het contract onaangetast. De ongeldige en/of niet-afdwingbare bepalingen zullen worden vervangen door bepalingen die het doel en de bedoeling van de ongeldige en/of afdwingbare bepalingen het meest benaderen.
 13. 13
  Op deze overeenkomst is het Duitse recht van toepassing.