Algemene voorwaarden

1. Toepassingsgebied
Deze Algemene Voorwaarden ("AV") gelden voor alle intentieverklaringen, contracten en rechtshandelingen of op rechtshandelingen gelijkende handelingen van unu GmbH ("unu") met haar klanten (d.w.z. "u"). Tegenbevestigingen van u met verwijzing naar uw eigen handels- en/of inkoopvoorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen; deze maken geen deel uit van overeenkomsten, tenzij de voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door unu worden bevestigd.
2. Definities
 2.1. U bent een "consument" wanneer u met unu een juridische transactie sluit in de zin van § 13 van het Duits Burgerlijk Wetboek (BGB) voor doeleinden die overwegend noch aan uw commerciële noch aan uw zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven.
 2.2. U bent "ondernemer" wanneer u bij het sluiten van een rechtshandeling met unu in de zin van § 14 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) handelt in de uitoefening van uw commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.
 2.3. "unu-scooters" zijn volledig elektrisch aangedreven scooters van voertuigklasse L1e-B, die door middel van een elektromotor in het achterwiel maximaal 45 km per uur rijden en zowel met een rijbewijs klasse AM als met een autorijbewijs (klasse B) mogen worden bestuurd. 
3. Onderwerp van het contract
 3.1. Het voorwerp van het contract zijn de diensten die u bestelt via www.unumotors.com tegen de prijzen die in de online winkel worden vermeld. Zij kunnen met name de volgende diensten omvatten (hierna gezamenlijk "goederen" genoemd; zie met name artikel 5): Aankoop van unu-scooters; afhankelijk van uw keuze, plus helm en/of vervangende accu en eventueel andere accessoires.
 3.2. unu stuurt u na ontvangst van uw bestelling een geautomatiseerde bevestigingsmail. Deze bevat de door u geselecteerde goederen, uw configuraties, de bestelgegevens en deze voorwaarden inclusief de annuleringsvoorwaarden. U kunt de voorwaarden ook te allen tijde bekijken op https://unumotors.com/de/terms-and-conditions.
4. Sluiting van het contract
 4.1. Het aanbod op de website www.unumotors.com is vrijblijvend. Met uw bestelling doet u een bindend aanbod om een koopovereenkomst te sluiten. Na verzending van de bestelling ontvangt u een automatische bevestigingsmail van unu. Dit, evenals eventuele statusmeldingen, vormt geen aanvaarding van het aanbod. unu kan uw aanbod binnen vijf dagen na ontvangst van de bestelling door een uitdrukkelijke verklaring aanvaarden. Na ontvangst van de aanvaarding (orderbevestiging) komt de overeenkomst tot stand. De verzending van de bestelde unu scooter en de bevestiging van verzending aan u staan gelijk aan een uitdrukkelijke verklaring van aanvaarding door unu; dit geldt niet als u heeft gekozen voor vooruitbetaling.
 4.2. De contractpartner van de via www.unumotors.com gesloten overeenkomst voor de aankoop van een unu scooter is unu.
 4.3. Voor het sluiten van het contract is alleen de Duitse taal beschikbaar.
5. Aankoop van goederen, conditie en beschikbaarheid
 5.1. De toestand van de door u bestelde goederen vloeit voort uit de respectieve beschrijving van de goederen in de online winkel. Aangezien u uw unu scooter zelf configureert (bijv. keuze tussen verschillende motorsterktes die verschillende versnellingen mogelijk maken), is de kwaliteit ervan afhankelijk van de door u gekozen configuratie. Om technische redenen kunnen kleurweergaven in de online winkel binnen hetzelfde kleurenspectrum afwijken van de werkelijke kleur van de goederen (bijv. andere tint rood). Dergelijke afwijkingen vormen geen gebrek van de goederen.
 5.2. Indien een product ondanks de voorafgaande sluiting van een overeenkomstige koop- of aanmaakovereenkomst niet of tijdelijk niet beschikbaar is, informeert unu u hierover tijdig na de bestelling in de orderbevestiging per e-mail. Totdat de betreffende goederen weer beschikbaar zijn, is unu dan ontheven van haar prestatieplicht en kan zij zich terugtrekken uit de overeenkomst als de goederen permanent niet beschikbaar zijn. Dit geldt niet als unu verantwoordelijk is voor de onbeschikbaarheid. Indien unu zich uit het contract wil terugtrekken, zal unu het terugtrekkingsrecht onmiddellijk uitoefenen en de gedane betalingen onmiddellijk terugbetalen. Bij een vertraging in de levering van meer dan vier weken heeft u het recht de overeenkomst te herroepen, waarbij het wettelijke herroepingsrecht (paragraaf 10) onverlet blijft. 
6. Verzekering
 6.1. Om met uw unu in Duitsland te mogen rijden, moet u ten minste een motorrijtuigenverzekering met bijbehorend verzekeringskenteken hebben. Via onze samenwerkingspartner, de Funk Gruppe GmbH, Valentinskamp 20, 20354 Hamburg (hierna "verzekeringspartner" genoemd) heeft u de mogelijkheid om zowel een aansprakelijkheidsverzekering voor motorvoertuigen als een uitgebreide verzekering met verzekeringskenteken af te sluiten. De verzekeringspremie wordt specifiek voor uw unu scooter berekend. Hiervoor moet u in het kader van de bestelling toestemming geven voor het doorgeven van uw naam en e-mailadres aan onze verzekeringspartner.
 6.2. De verzekering heeft een looptijd van één jaar. Zij gaat in op 1 maart van elk jaar en eindigt eind februari van het daaropvolgende jaar (hierna "verzekeringsjaar" genoemd). De verzekeringspremie is telkens aan het begin van de looptijd verschuldigd. Verzekeringsovereenkomsten die in de loop van het jaar worden gesloten, hebben eveneens een looptijd tot eind februari daaropvolgend. Voor een verzekeringspolis die in de loop van het jaar wordt afgesloten, is een pro rata verzekeringspremie verschuldigd bij het afsluiten van de verzekeringsovereenkomst. De verzekering eindigt aan het einde van een verzekeringsjaar als deze niet wordt verlengd voor het volgende verzekeringsjaar. Een maand voor afloop wordt u een vrijblijvende verlenging aangeboden.
 6.3. U ontvangt tijdens het leveringsproces (kort voordat uw unu scooter aan de logistieke partner wordt overgedragen) een e-mail met een link naar de verzekeringspagina. Op een speciale landingspagina vindt u alle belangrijke informatie over de verzekeringsvoorwaarden. Daar kunt u direct uw verzekering afsluiten via het online formulier. Het verzekeringsbewijs wordt u daarna per e-mail toegezonden en het kenteken wordt u binnen enkele werkdagen per post toegezonden.
7. Prijzen, verzending en betaling
 7.1. De prijzen vermeld op www.unumotors.com op het ogenblik van de bestelling van de goederen of van de totstandkoming van de verzekeringsovereenkomst zijn van toepassing. De prijzen zijn eindprijzen en zijn inclusief de geldende wettelijke BTW, alle overige prijsbestanddelen exclusief verzendkosten. Deze worden in de webshop apart weergegeven. unu behoudt zich tevens het recht voor om extra verzendkosten in rekening te brengen indien u niet aanwezig bent op de overeengekomen leveringsdatum (zie punt 9) en u geen voorzorgsmaatregelen heeft genomen om de overeengekomen levering te waarborgen (bijv. aanwezigheid van een vertegenwoordiger die bevoegd is de unu Scooters in ontvangst te nemen). Hetzelfde geldt indien de levering mislukt doordat u onvoldoende leverings- en contactinformatie heeft verstrekt.
 7.2. U kunt kiezen uit verschillende betaalmethoden. unu biedt in de webshop de betaalmethoden creditcard en PayPal aan. Via onze support bieden wij ook de betaalmethode vooruitbetaling aan. De genoemde betaalmethoden zijn beschikbaar in het "winkelwagentje" en staan ook beschreven op de homepage www.unumotors.com.
 7.3. unu aanvaardt verschillende kredietkaarten (Visa, Master Card, American Express). In geval van aankoop met kredietkaart wordt uw kredietkaartrekening belast zodra wij uw bestelling aanvaarden. De verwerking van creditcards via Visa, Master Card of American Express wordt afgehandeld door Stripe Payments Europe, Ltd, The One Building, 1 Grand Canal Street Lower, Dublin 2, Ierland. 
8. Levering
 8.1. Leveringen vinden uitsluitend plaats op de in de configurator selecteerbare leveringsadressen binnen de Bondsrepubliek Duitsland (hierna ook "servicegebied" genoemd). Elke wijziging van het bij de bestelling bevestigde leveringsadres dient u onmiddellijk aan unu mee te delen. Wijzigingen van het leveringsadres, die minder dan zeven dagen voor de geplande leveringsdatum worden meegedeeld, kunnen niet in aanmerking worden genomen. In ieder geval wordt alleen in het servicegebied geleverd.
 8.2. De leveringen omvatten de door u gekozen diensten.
 8.3. Bestelde goederen worden afhankelijk van hun omvang ofwel als pakket (bijv. helmen) ofwel per expeditie verzonden (scooters inclusief accu's en eventueel helmen). De levering door expeditie vindt plaats op de door u gewenste datum. Voor het regelen van de gewenste datum neemt de expediteur telefonisch of schriftelijk contact met u op. De levering vindt plaats op de stoep.
 8.4. Indien u onze verzekeringspartner opdracht heeft gegeven een verzekeringsovereenkomst te sluiten, ontvangt u de verzekeringspolis en de eventueel noodzakelijke begeleidende documenten rechtstreeks van onze verzekeringspartner.
 8.5. unu neemt de verkoopverpakkingen terug. Om de terugname van verkoopverpakkingen in het gehele land te waarborgen, neemt unu deel aan een verwijderingssysteem in de zin van artikel 6, lid 3, van de VerpackVO, d.w.z. dat de vervoerder de verpakkingen voor verwijdering meeneemt.
 8.6. unu heeft het recht de overeenkomst te herroepen indien de levering tweemaal mislukt om redenen waarvoor u verantwoordelijk bent. In geval van herroeping worden de door u reeds gedane betalingen, verminderd met de verzendkosten, terugbetaald.
 8.7. Indien de verpakking en/of de goederen duidelijke transportschade vertonen, dient u dit onmiddellijk aan de vervoerder en aan unu te melden, zodat unu haar eigen aanspraken op de vervoerder kan doen gelden. De melding heeft geen invloed op uw garantierechten. 
9. Leveringstermijnen
 9.1. De verwachte leveringsdatum wordt direct in de webwinkel weergegeven, afhankelijk van de gekozen configuratie. De levertijd wordt berekend vanaf het moment van onze orderbevestiging, uitgaande van voorafgaande betaling.
 9.2. Als u ondernemer bent, moet u unu bij overschrijding van de leverings- of leveringstermijn een redelijke termijn gunnen.
 9.3. In geval van overmacht wordt de leveringstermijn dienovereenkomstig verlengd. Onder overmacht wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan stakingen, uitsluitingen, overheidsingrijpen, tekorten aan energie en grondstoffen, transportknelpunten, bedrijfsbelemmeringen zoals brand, water, machineschade en blikseminslag, en alle andere belemmeringen die unu niet kon voorzien en waarvoor unu niet verantwoordelijk is. De begin- en eindtijden van dergelijke leveringsbelemmeringen worden door unu onverwijld aan u meegedeeld.
10. Herroepingsrecht
10.1. Voor consumenten (zie paragraaf 2.1. van deze voorwaarden) geldt een wettelijk herroepingsrecht, waarover unu de volgende informatie verstrekt:
10.2. Indien u een product bestelt, beschikt u over een wettelijk herroepingsrecht. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn voor retourzending indien het zegel daarvan na levering is verwijderd.
11. Garantie
Voor alle andere prestaties geldt de garantie volgens de wettelijke bepalingen, waarbij de plaats van nakoming achteraf steeds de plaats is van de dichtstbijzijnde partnerwerkplaats in het servicegebied waaraan de unu Scooter door ons aan u is geleverd. Partnerwerkplaatsen die uitsluitend servicewerkzaamheden aan de unu Scooter Classic uitvoeren, worden niet beschouwd als partnerwerkplaatsen in de zin van dit artikel 11. Eventuele transport- en reiskosten naar de partnerwerkplaats van buiten het servicegebied zijn voor uw rekening.
12. Garantie
Wij zijn aansprakelijk voor uw unu scooter in overeenstemming met ons garantiebeleid, dat geldig was op het moment van het sluiten van het contract, maar alleen tegenover u als klant. Eventuele garantieclaims kunnen niet worden overgedragen aan secundaire kopers.
13. Aansprakelijkheid
13.1. Vorderingen tot schadevergoeding wegens plichtsverzuim en onrechtmatige daad alsmede vorderingen tot vergoeding van vergeefse uitgaven zijn zowel tegen unu als tegen haar agenten en plaatsvervangende agenten uitgesloten. Dit omvat alle kosten en/of vergoedingen voor andere ongemakken veroorzaakt door een onjuistheid of een vermelding van een onjuist leveringsadres en/of contactinformatie.
13.2. unu is niet aansprakelijk voor het feit dat de afgesloten verzekering voor u toereikend is. In het bijzonder is unu niet aansprakelijk voor het feit dat u met de verzekeringspartner een voldoende dekking bent overeengekomen en dat het optreden van de verzekeringsplicht voor alle voor u vereiste gevallen is overeengekomen.
13.3. Bovendien is unu niet aansprakelijk voor het ontbreken van eigenschappen aan uw kant, die wettelijk vereist zijn voor het gebruik van unu Scooters (bijv. aanwezigheid van een rijbewijs).
13.4. Deze beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade opzettelijk of door grove nalatigheid is veroorzaakt, of in geval van schending van wezenlijke contractuele verplichtingen, d.w.z. contractuele verplichtingen waarvan de nakoming een voorwaarde is voor de goede uitvoering van de overeenkomst en op de naleving waarvan de contractpartner regelmatig mag vertrouwen, en waarvan de schending anderzijds het bereiken van het doel van de overeenkomst in gevaar brengt. In geval van schending van dergelijke wezenlijke contractuele verplichtingen zijn wij slechts aansprakelijk voor de voor het contract typische, voorzienbare schade, indien deze schade is veroorzaakt door eenvoudige nalatigheid, tenzij de schadeclaims van de contractpartner gebaseerd zijn op letsel aan leven, lichaam of gezondheid. Bovendien gelden deze beperkingen van de aansprakelijkheid niet voor schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid, indien unu verantwoordelijk is voor de plichtsverzuim. Bovendien geldt de beperking niet voor schade op grond van het ontbreken van een gegarandeerde eigenschap, waarvoor aansprakelijkheid is voorzien in de wet op de productaansprakelijkheid of waarvoor de garantie op grond van § 12 is overgenomen.
13.5. Indien geen wezenlijke contractuele verplichting is geschonden, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de voor de overeenkomst typische, voorzienbare schade.
14. Verbod op compensatie
U heeft geen recht op verrekening, behalve in de in de volgende zin genoemde gevallen. Het verrekeningsverbod geldt niet indien de tegenvorderingen van unu niet betwist, rechtsgeldig vastgesteld of gereed voor beslissing zijn en/of uw (garantie)rechten worden aangetast. 
15. Eigendomsvoorbehoud
15.1. De geleverde goederen blijven eigendom van unu tot volledige betaling van de koopprijs en voldoening van alle vorderingen uit de leveringsovereenkomst.
15.2. Indien u ondernemer bent (clausule 2.2.), draagt u reeds nu alle vorderingen die u uit een doorverkoop van de goederen op uw klant verkrijgt voor het volledige bedrag tot zekerheid over aan unu en bent u herroepelijk gemachtigd om deze vorderingen te innen. unu zal de incassomachtiging alleen herroepen en de overgedragen vorderingen zelf innen indien u ondernemer bent en uw betalingsverplichtingen niet naar behoren nakomt.
15.3. Indien u ondernemer bent (paragraaf 2.2.), dient u unu onverwijld in kennis te stellen van elk beslag door derden op goederen die eigendom of mede-eigendom zijn van unu. Als u ondernemer bent, draagt u de kosten voor een buitengerechtelijke vrijgave die uit dergelijke interventies voortvloeien.
16. Privacy
16.1. Ik verklaar hierbij mijn toestemming dat UNU mijn verstrekte gegevens (voor- en achternaam, woonplaats, mobiel telefoonnummer alsmede e-mailadres) mag opslaan, gebruiken voor de verwerking van de aankoop alsmede de bijbehorende levering en mij per telefoon, e-mail of brief mag benaderen voor productinformatie, tenzij ik hiertegen bezwaar heb gemaakt. Het is mij bekend dat ik deze toestemming te allen tijde kan intrekken door een e-mail te sturen naar hello@unumotors.com.
16.2. De gegevensbeschermingspraktijken van unu zijn in overeenstemming met de geldende wetten, met name de Duitse verordening inzake gegevensbescherming (DSGVO), de Duitse federale wet inzake gegevensbescherming (BDSG) en de Duitse wet inzake telemedia (TMG). Alle informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens van gebruikers is te vinden in het privacybeleid.
 17. Slotbepalingen
17.1. Indien u een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds bent, is de exclusieve bevoegde rechtbank voor alle vorderingen die uit de contractuele relatie voortvloeien Berlijn.
17.2. Op de overeenkomst is uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing. De toepassing van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is uitgesloten. Indien u een consument bent (punt 2.1), gelden de dwingende bepalingen inzake consumentenbescherming die van toepassing zijn in het land waar u uw gewone verblijfplaats heeft, voor zover deze u verdere bescherming bieden.
17.3. De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS), dat u hier kunt vinden http://ec.europa.eu/consumers/odr/. unu is niet verplicht of bereid deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten.