Algemene voorwaarden

Website

Algemene voorwaarden

 1. Toepasselijkheid

  Deze algemene voorwaarden gelden voor alle offertes, overeenkomsten en daaruit voortvloeiende (rechts)betrekkingen tussen unu en hun klant (jij). Wij maken uitdrukkelijk bezwaar tegen een bevestiging van jouw kant die naar je eigen (aankoop)voorwaarden verwijst; deze zullen geen deel uitmaken van de te sluiten respectievelijk gesloten overeenkomsten, tenzij de voorwaarden door unu uitdrukkelijk schriftelijk worden bevestigd.

 2. Definities

  1. Jij bent „consument“, als jij (natuurlijke persoon) een rechtsbetrekking met unu aangaat voor doeleinden die buiten je bedrijfs- of zelfstandige beroepsactiviteit (als bedoeld in § 13 BGB, het Duitse Burgerlijk Wetboek), vallen.
  2. Jij bent “ondernemer”, als jij (natuurlijke persoon of rechtspersoon) een rechtsbetrekking (als bedoeld in § 14 BGB) aangaat met unu die hoofdzakelijk gerekend kan worden tot je bedrijfs- of zelfstandige beroepsactiviteit
  3. “unu electroscooters” zijn volledig elektrisch aangedreven scooters die zich door middel van een elektromotor in het achterwiel voortbewegen met een maximum snelheid van 45 km/u en derhalve met een autorijbewijs bestuurd mogen worden.
 3. Onderwerp van de overeenkomst

  1. Het onderwerp van de overeenkomst zijn de producten, die je via www.unumotors.com met toepassing van de in de online-shop aangegeven prijzen bestelt en omvatten het volgende: de aankoop van electroscooters, en eventueel -afhankelijk van jouw keuze – met helm en/of extra accu (hierna “producten” genoemd; zie hiervoor aanvullend Artikel 5).
  2. Na de bestelling krijg je van unu een geautomatiseerde bevestigingsmail met een samenvatting van de door jou bestelde producten, configuratie, bestelgegevens en deze algemene voorwaarden samen met de informatie over het herroepingsrecht. Je kunt op ieder moment de algemene voorwaarden nalezen viat unumotors.com/nl/terms-and-conditions.
 4. Het sluiten van de overeenkomst

  1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat jouw bestelling (die aan de in de webshop voor een bestelling gestelde eisen voldoet) unu heeft bereikt. Unu zal de verzonden bestelgegevens onverwijld controleren en de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod (hierna “opdrachtbevestiging” genoemd) langs elektronische weg bevestigen. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door unu is bevestigd, kun jij de overeenkomst ontbinden. unu kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen, of jij aan je betalingsverplichtingen kunt voldoen, alsmede van al die feiten en factoren, die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien unu op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. Unu zal uiterlijk bij levering van de bestelde goederen aan jou de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door jou op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen, op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
   • het (bezoek)adres van de vestiging van unu waar jij met klachten terecht kunt;
   • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop jij van het herroepingsrecht gebruik kunt maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
   • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
   • de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling en aflevering;
   • indien jij een herroepingsrecht hebt, het modelformulier voor herroeping.
  2. De contractpartij van de via www.unumotors.com gesloten overeenkomst voor de aankoop van een unu-scooter is unu.
  3. De overeenkomst is beschikbaar in de volgende talen: Nederlands
 5. Aankoop, kenmerken en beschikbaarheid van goederen

  1. De kenmerken van de bestelde goederen staan beschreven in de productenbeschrijving in de online-shop. Aangezien jij je unu-scooter zelf configureert (bv. de keuze tussen drie verschillende motorsterktes met elk een andere versnelling), zijn de specifieke kenmerken afhankelijk van de door jou gekozen configuratie. Om technische redenen kunnen kleuren in de online-shop binnen hetzelfde kleurenspectrum van de daadwerkelijke kleur van het product afwijken (bv. een andere kleurschakering van het rood). Zulke afwijkingen kunnen niet beschouwd worden als een gebrek van het product.
  2. unu kan niet ervoor instaan, dat de goederen steeds verkrijgbaar zijn. Indien een goed ondanks een reeds gesloten aankoop- of productiecontract tijdelijk niet of permanent niet leverbaar is, deelt unu je dit onmiddellijk nadat de bestelling is geplaatst mee en ook in de daarop volgende periode zal unu je (met een bepaalde frequentie) op de hoogte houden. Jij bent in dat geval gerechtigd, de overeenkomst door middel van kennisgeving aan unu te ontbinden. Mocht jij de overeenkomst in stand laten, dan wordt de leveringsverplichting van unu opgeschort totdat de betreffende goederen weer beschikbaar zijn. Mocht onverhoopt blijken, dat de betreffende goederen permanent niet meer beschikbaar zijn, dan ben zowel jij als ook unu gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. De rechten die in dit artikellid aan unu worden toegekend zijn niet van toepassing, als de omstandigheid, dat de goederen niet beschikbaar zijn, aan unu kan worden verweten. Indien unu de overeenkomst wil ontbinden, zal unu dit zo spoedig mogelijk aan je laten weten.
  3. Ingeval van een ontbinding zoals bedoeld in het voorgaande lid 2, worden de reeds betaalde bedragen onmiddellijk door unu geretourneerd. Jij hebt in dat geval geen aanspraak op schadevergoeding, behalve als unu ten aanzien van de omstandigheid dat de goederen niet beschikbaar zijn een ernstig verwijt kan worden gemaakt.
 6. Verzekering

  1. Om met jouw unu-scooter in Nederland te mogen rijden is het verplicht om in bezit van een bromfietsverzekering en van een kentekenplaat te zijn. Het is mogelijk om via onze coöperatiepartner, Havekes verzekeringen, Graaf Ottoplein 30, 6821 HB Arnhem, Nederland (hierna “partner“ genoemd), tenminste een WA-verzekering te verkrijgen. De verzekeringspremie wordt speciaal voor jou berekend. Als jij hiervan gebruik wilt maken, dan kun jij tijdens de bestelling jouw toestemming ervoor verlenen, dat jouw naam en jouw emailadres aan onze partner mag worden doorgegeven. Jouw overige contactgegevens worden niet doorgegeven.
  2. De verzekering heeft een looptijd van een jaar. De verzekeringspremie moet aan het begin van de looptijd of per maand worden betaald. Onze partner bespreekt hoe lang de verzekering loopt en wanneer deze eindigt.
  3. Onze samenwerkingspartner zal jou onder het merk Havekes verzekeringen, vrijblijvend per mail of telefoon contacteren en jou de verzekeringsvoorwaarden meedelen. Na ontvangst van de voorwaarden kun jij de offerte tegen kostprijs accepteren of (zonder dat daar enigerlei kosten mee gemoeid zijn) weigeren. In het geval van een acceptatie ontvang jij het verzekeringsbewijs per mail en het op korte termijn per post.
  4. Normaliter nemen we in de week vóór de levering van jouw unu-scooter contact met jou op maar in sommige gevallen ook eerder. Zodra je de kentekenplaat hebt ontvangen en je deze hebt laten overschrijven op je naam, ben je verplicht een verzekering af te sluiten om met je unu te mogen rijden.
 7. Prijzen, verzendkosten & betaling

  1. De geldende prijzen zijn diegene, die op het moment van de bestelling van de producten resp. de opdracht voor het sluiten van de verzekering op www.unumotors.com zijn opgegeven. Deze prijzen zijn eindprijzen en zijn inclusief omzetbelasting, alle andere prijscomponenten en verzendkosten. unu behoudt zich het recht voor, bijkomende verzendkosten te berekenen, indien je op de afgesproken leveringstermijn (zie artikel 9) niet aanwezig blijkt te zijn en ook geen maatregelen hebt genomen, om de overeengekomen (af)levering door te laten gaan (bv. door een gevolmachtigde persoon aan te wijzen om de levering in ontvangst te nemen). Hetzelfde geldt als de (af)levering door onvolledige bezorg- en contactinformatie mislukt.
  2. Je kunt kiezen tussen verschillende betaalmethoden. unu biedt volgende betaalmethoden aan: creditcard (Visa, Mastercard en American Express), iDeal, PayPal en voorafbetaling. Onder de pagina “winkelmandje” kun je (behalve ingeval van vooruitbetaling) kiezen tussen deze verschillende betaalmethoden. Deze betaalmethoden vind je ook op de homepage www.unumotors.com beschreven. In zoverre niets anders uitdrukkelijk werd overeengekomen, dient de aankoopprijs onmiddellijk na factuurontvangst te worden betaald.
  3. unu aanvaardt verschillende creditcards (Visa, Mastercard en American Express). In het geval van bestelling met creditcard (Visa en Mastercard), wordt je creditcard belast, zodra we je bestelling ontvangen hebben. Afrekeningen met creditcards gebeuren door Stripe Payments Europe, Ltd., The One Building, 1 Grand Canal Street Lower, Dublin 2, Irland (als volgt “Stripe”).
 8. Levering

  1. De levering gebeurt enkel op de leveringsadressen zoals vermeld op de website onder Check-Out binnen Nederland. Een wijziging van een bevestigd leveringsadres dient onmiddellijk te worden medegedeeld aan unu. Indien wijzigingen van het leveringsadres minder dan zeven dagen vóór de geplande leverdatum medegedeeld worden, bestaat de kans, dat hiermee mogelijk geen rekening kan worden gehouden.
  2. Leveringen omvatten de door jou gekozen prestaties.
  3. De bestelde goederen worden afhankelijk van hun omvang ofwel als pakket (bv. helmen) ofwel door een vrachtvervoerder (bv. scooter met accu’s en helmen) verzonden. De levering door de vrachtvervoerder gebeurt op de door jou gekozen leverdatum. Om de gewenste datum af te spreken contacteert de vrachtvervoerder je telefonisch of via e-mail (bv. bij onbereikbaarheid via telefoon). De vrachtvervoerder levert je bestelling tot aan de stoeprand.
  4. Als je een verzekeringscontract hebt afgesloten, ontvang je de nodige papieren via onze verzekeringspartner.
  5. unu neemt de productverpakking mee terug. unu dient zich zowel te houden aan artikel § 6 paragraaf 3 van de Duitse verpakkingsverordening als ook aan het Nederlandse Besluit Beheer verpakkingen 2014 om de correcte terugname van de goederenverpakking te waarborgen. Nadat u zelf de unu heeft uitgepakt neemt de vrachtvervoerder de verpakking mee terug.
  6. unu behoudt zich het recht voor, de overeenkomst te ontbinden, als de levering driemaal is mislukt door een handelen of nalaten dat jou kan worden toegerekend. In dit geval betaalt unu je de reeds door jou betaalde bedragen terug.
  7. Duidelijke transportschade aan de verpakking en/of de goederen dien je onmiddellijk te melden aan de vrachtvervoerder en aan unu, zodat unu in staat wordt gesteld eventuele aanspraken jegens de vrachtvervoerder geldend te maken. Deze melding is niet van invloed op je waarborgrechten of garantie.
 9. Levertermijnen

  1. De verwachte leverdatum voor u wordt weergegeven, afhankelijk van de rechtstreeks gekozen in UNU winkel configuratie. De levering wordt berekend vanaf het moment van onze opdrachtbevestiging waarin een eerdere betaling is vereist (met uitzondering van de aankoop op rekening / vooruit).
  2. Als de (af)levertermijn in “werkdagen” wordt uitgedrukt, dan wordt daarmee gedoeld op alle weekdagen met uitzondering van zaterdag, zondag en wettelijke feestdagen.
  3. Indien jij ondernemer bent, dan dien je unu, in geval van niet tijdige (af)levering door unu, een redelijke termijn te stellen om alsnog te leveren.
  4. In geval van overmacht wordt de levertijd tijdelijk (en verhoudingsgewijs) verlengd. Gevallen van overmacht kunnen zijn: staking, lock-out, officiële interventies, energie- en grondstoffenschaarste, verkeersknelpunten, operationele belemmeringen door bv. vuur-, water-, machineschade en blikseminslag en andere belemmeringen die niet konden worden voorzien door unu en waarvoor unu ook niet aansprakelijk worden gesteld. De begin- en eindtijden van zulke leveringsbelemmeringen deelt unu je onmiddellijk mee.
 10. Herroepingsrecht

  1. Consumenten (zoals gedefinieerd in artikel 2.1. hierboven) kunnen zich overeenkomstig de wettelijke bepalingen beroepen op hun herroepingsrecht. Hierover informeert unu je als volgt:

   Instructies voor Herroeping

   Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

   De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop jij of een gevolmachtigde derde persoon, die niet de vervoerder is, het laatste goed in ontvangst genomen heeft.

   Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dien je ons (unu GmbH, Tempelhofer Ufer 17, 10963 Berlijn, Duitsland Telefoon: +49 (0)30 220121299, Fax: +49 (0)30220121295, E-mail: [email protected]) door middel van een duidelijke verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) in kennis te stellen van je besluit deze overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor gebruik maken van het bijgevoegde standaardformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

   Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het wanneer u uw mededeling inzake de uitoefening van het herroepingsrecht toestuurt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

   Gevolgen van de Herroeping

   Wanneer je deze overeenkomst herroept, zullen wij je onverwijld en in elk geval uiterlijk 14 dagen na de dag waarop wij zijn geïnformeerd over jouw besluit om deze overeenkomst te herroepen, alle betalingen terugbetalen, met inbegrip van de leveringskosten (maar met uitzondering van de extra kosten die het gevolg zijn van je keuze voor een andere type levering dan het door ons aangeboden goedkoopste type standaardlevering). Wij zullen deze terugbetaling verrichten met gebruikmaking van hetzelfde betaalmiddel als door jou voor de oorspronkelijke transactie werd gebruikt, tenzij je uitdrukkelijk met een ander betaalmiddel hebt ingestemd; in geen geval zal een dergelijke terugbetaling voor jou extra kosten met zich brengen.

   Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of jij hebt aangetoond, dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. In geval van herroeping wordt de terugzending van de goederen geregeld door de klant.

   De klant draagt de directe kosten voor het retourneren van de goederen. De kosten worden geraamd op maximaal ongeveer 150 EUR.

   Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.


   Model-Herroepingsformulier

   (Als je het contract ontbinden wilt, vul dan dit formulier in en stuur het terug.)


   Aan

   unu GmbH

   Tempelhofer Ufer 17

   10963 Berlijn

   Duitsland


   Telefoon : +49 (0)30 220121299

   Fax: +49 (0)30220121295

   E-Mail: [email protected]


   Hierbij deel ik mede dat ik / wij (*) van mijn / ons (*) gesloten overeenkomst de koop wens te ontbinden voor de aankoop van de volgende producten (*):

   • Besteld op (*)/ontvangen op(*)
   • Naam van de consument
   • Adres van de consument
   • Handtekening van de consument (enkel bij mededeling op papier)
   • Datum

   ______________________

   (*) Doorhalen wat niet van toepassing is.


 11. Waarborg

  In alle andere opzichten gelden voor de garantie de wettelijke bepalingen.

 12. Garantie

  Voor de unu electroscooters hanteert unu de garantie die geldig was op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst.

 13. Aansprakelijkheid

  1. Aanspraken op schadevergoeding wegens een toerekenbare tekortkoming en door onrechtmatige daad enerzijds en aanspraken op de terugbetaling van uitgaven anderzijds zijn zowel tegenover unu als tegenover diens medewerkers en vertegenwoordigers uitgesloten. Dit omvat tevens alle kosten en/of de terugbetaling voor overige ongemakken die door een onnauwkeurigheid of opgave van een onjuist leveringsadres of onjuiste contactinformatie zijn ontstaan.
  2. unu kan er ook niet voor aansprakelijk worden gehouden, als de verzekering, die (met behulp van unu) tussen jou en de coalitiepartner is gesloten niet voldoende dekking biedt voor alle situaties waarbij dekking wenselijk zou zijn en (meer in het bijzonder) dat de door jou met de coöperatie partner overeengekomen hoogte van het verzekerde bedrag niet afdoende mocht blijken te zijn.
  3. Voorts is unu niet aansprakelijk voor het ontbreken van de wettelijke vereisten die je nodig hebt om een electroscooter te besturen (bv. het bezit van een rijbewijs).
  4. Deze aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet in het geval van schade als gevolg van opzet of grove nalatigheid, en ook niet bij de schending van wezenlijke contractuele verplichtingen. Wezenlijke contractuele verplichtingen zijn verplichtingen, die essentieel zijn voor de uitvoering van het contract en ten aanzien waarvan de contractpartner erop mag vertrouwen, dat deze conform hetgeen is afgesproken worden uitgevoerd en waarbij – indien deze zouden worden geschonden – de verwezenlijking van het doel van de overeenkomst in gevaar zou worden gebracht. Deze beperking van aansprakelijkheid geldt bovendien niet voor schade die voortvloeit uit een aantasting van het lichaam of de gezondheid, voorzover de de betreffende tekortkoming in de nakoming van de verbintenissen aan unu dient te worden toegerekend. De beperking van aansprakelijkheid geldt voorts niet voor schade die voortvloeit uit het ontbreken van een eigenschap van het goed, terwijl was toegezegd, dat die eigenschap aanwezig zou zijn, of waarvoor een garantie overeenkomstig artikel 12 was afgegeven. Deze exoneratieclausules laten de aansprakelijkheid van uno op grond van productaansprakelijkheid ongemoeid.
  5. Voor zover geen wezenlijke contractuele verplichting werd geschonden is de aansprakelijkheid van unu beperkt tot de (directe) voorzienbare schade.
 14. Verbod op verrekening (voor Ondernemers)

  Als jij ondernemer bent, dan heb jij geen recht op verrekening. Het verbod op verrekening geldt niet, als jouw vordering door unu niet wordt bestreden, danwel een rechterlijke uitspraak kracht van gewijsde heeft gekregen.

 15. Eigendomsvoorbehoud

  1. Alle geleverde producten blijven het eigendom van unu totdat alle vorderingen die unu op de koper heeft (inclusief eventuele daarmee verband houdende (incasso)kosten en rente) volledig zijn betaald. Als ondernemer (artikel 2.2.) mag je de producten binnen de normale uitoefening van je bedrijf doorverkopen. Je bent verplicht, op eerste verzoek van unu mee te werken aan de cessie van de vorderingen die jij uit hoofde van doorlevering van de producten op je afnemers verkrijgt of zult verkrijgen. De producten kunnen door de ondernemer in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, doch mogen niet in onderpand gegeven worden, en evenmin strekken tot zekerheid van een vordering van een derde. De ondernemer moet de zaken afzonderlijk opslaan, zodat deze immer kenbaar zijn als de door ons geleverde zaken. De ondernemer draagt bij voorbaat over, terwijl wij bij voorbaat deze overdracht aanvaarden zonder dat een nadere akte noodzakelijk is, al zijn vorderingen, die hij heeft op derden terzake van aan derden doorverkochte, doch aan ons nog niet betaalde zaken. Op onze eerst vordering verstrekt de ondernemer opgaaf van de namen en adressen van deze derden. Wij zijn gemachtigd deze cessie aan derden in hun hoedanigheid van debiteur te betekenen en voorts om de van de cessionaris ontvangen gelden te verrekenen met onze vordering, zulks onder gehoudenheid het eventueel surplus onder aftrek van alle gemaakte kosten aan de ondernemer af te dragen.
  2. Ben je ondernemer, dan draag je reeds nu alle vorderingen die jij uit de verkoop van de goederen op je afnemers verkrijgt ter zekerheid volledig over aan unu. Jij bent voorwaardelijk bevoegd tot de inning van de vorderingen op de derden. Als jij je betalingsverplichtingen jegens unu niet goed nakomt, behoudt unu zich het recht voor, de schuld zelf te innen.
  3. Als ondernemer (artikel 2.2.) dien je alle aanspraken die derden maken op de goederen, die eigendoom of mede-eigendom van unu zijn, onmiddellijk aan unu te melden. De (buiten)gerechtelijke kosten die ontstaan als gevolg van noodzakelijke actie van unu teneinde haar eigendom van die derden op te eisen komen voor jouw rekening.
 16. unu accu’s

  1. Het nationale inzamelings- en recyclingprogramma voor gebruikte batterijen in Nederland wordt door Stibat georganiseerd. unu klanten kunnen hun batterijen bij lokale gemeenten inleveren of bij verkooppunten waar batterijen worden verkocht. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Stibat.
  2. Als de unu accu apart aan jou wordt geleverd, dus niet ingebouwd in de scooter, berekent unu voor de accu een pandprijs van €7,50 boven op de verkoopprijs zoals bepaald in artikel 8. Deze pandkosten dienen niet betaald te worden, als je een oude unu accu inwisselt voor de nieuwe unu accu. Als je een oude unu accu teruggeeft, betaalt unu je de pandkosten terug.
 17. Gegevensbescherming

  1. Ik verklaar hierbij dat ik ermee akkoord ga dat unu mijn gegeven gegevens (voor- en achternaam, stad, mobiel telefoonnummer en e-mailadres) mag opslaan, gebruiken voor het verwerken van een aankoop en de bijbehorende bezorging en contact met mij opnemen voor productinformatie per telefoon of e-mail, mits ik hiertegen geen bezwaar heb gemaakt. Ik ben me ervan bewust dat ik deze toestemming te allen tijde kan intrekken door een e-mail te sturen naar  [email protected].
  2. unu verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig de Duitse Wet op de algemene verordening gegevensbescherming evenals overeenkomstig de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb) en Telecommunicatiewet. Alle informatie over verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens van de gebruikers vind je in de privacyverklaring.
 18. Cadeau- en Aanbodcodes; Verwijzingsprogramma

  1. unu kan te zijner tijd aan in aanmerking komende consumenten "geschenkcodes" of "aanbiedingscodes" aanbieden via diverse promotiecampagnes en mededelingen (gezamenlijk de "aanbiedingscodes" in dit contract) die inwisselbaar zijn bij aankoop op onze site - zolang de voorraad strekt - en onder voorbehoud van eventuele commerciële uitsluitingen of andere beperkingen die door unu kunnen worden vastgesteld en meegedeeld aan het verkooppunt waar de aanbiedingscodes worden verstrekt en/of op de site met betrekking tot de betrokken producten. Bij het afrekenen worden alleen de door één van hen verstrekte of geadverteerde geldige biedingscodes geruild. Codes die worden verstrekt of geadverteerd door onbevoegde derden (met inbegrip van onbevoegde websites van derden) zijn niet geldig. De door unu aangekondigde aanbiedingscodes zijn niet overdraagbaar en zijn slechts geldig voor één gebruik op het (de) commerciële product(en) zoals bepaald door unu. Aanbodcodes kunnen niet worden gecombineerd; klanten kunnen per bestelling slechts één aanbiedingscode uitwisselen. Aanbodcodes kunnen niet in combinatie met het unu referentieprogramma worden gebruikt. Promotiecodes kunnen niet worden gebruikt om merkloze producten of verzendkosten aan te schaffen. Bij onlineaankopen wordt de code bij het afrekenen in het veld "Aanbodcode" ingevoerd. Aanbiedingscodes zijn niet geldig in showrooms of winkels, maar kunnen alleen online worden uitgewisseld. unu is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van codes of onbevoegd gebruik van codes. Aanbodcodes zijn niet inwisselbaar voor contant geld of equivalent; codes worden niet betaald of gecrediteerd. De monetaire waarde van een actiecode wordt niet gerestitueerd of gecrediteerd als sommige of alle goederen worden geretourneerd. Voor de respectievelijke aanbiedingscodes kunnen bepaalde vervaldata gelden. Aanbiedingscodes zijn nietig indien zij worden gereproduceerd, overgedragen, verkocht, geruild, vervallen of anderszins verboden.
  2. mag te zijner tijd geen sprekers, opinieleiders, bloggers of andere natuurlijke of rechtspersonen inschakelen die zijn vergoed en gemotiveerd om namens het merk te spreken. Ontvangt u een aanbiedingscode van een externe bron, zoals de presentator van een tv- of radioprogramma, dan worden deze personen voor hun uitlatingen door ons vergoed.
  3. unu biedt merk advocaten de mogelijkheid om aanbevelingen te doen aan vrienden via het unu Referral Program. Deelname aan het programma is onderworpen aan de voorwaarden Verwijzingsprogramma van unu.
 19. Slotbepalingen

  1. Op deze Algemene Voorwaarden is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing. De bepalingen van het VN-kooprecht zijn uitdrukkelijk niet van toepassing. Ben je consument, dan zijn verder ook de Nederlandse dwingend rechtelijke bepalingen van toepassing, indien en voorzover deze aan jou een verdergaande bescherming bieden (gunstigheidsbeginsel).
  2. Ben je consument, dan kun jij naar keuze een rechtsvordering aanhangig maken bij de bevoegde rechter in het arrondissement waar jij je woonplaats hebt of bij de bevoegde rechter in Berlijn. Unu kan in dat geval uitsluitend een rechtsvordering aanhangig maken bij de bevoegde rechter van jouw woonplaats. Ben je Ondernemer, dan is de bevoegde rechtbank in Berlijn, Duitsland, bij uitsluiting bevoegd geschillen te beslechten die voortvloeien uit een overeenkomst tussen jou en unu.
  3. Deze voorwaarden zijn een vertaling van de Duitse algemene voorwaarden (Allgemeine Geschäftsbedingungen) van unu. In geval van interpretatieverschillen tussen de Duitse en de Nederlandse tekst prevaleert de Duitse tekst.
  4. Indien individuele bepalingen van dit contract ongeldig zouden zijn, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. De ongeldige bepalingen worden dan op zodanige wijze vervangen, dat zij zo goed mogelijk overeenstemmen met de beoogde doel en nog wel rechtsgeldig zijn.