Servicevoorwaarden Voertuigconnectiviteit

1. Reikwijdte van de diensten
Alle unu-scooters (het "Voertuig") zijn standaard voorzien van voertuigconnectiviteit (de "Service") via het mobiele netwerk van het Voertuig. De Service speelt een belangrijke rol bij het gebruik van het Voertuig. Individuele functies van uw voertuig die toegang tot voertuiggegevens vereisen, worden alleen door de Service mogelijk gemaakt. Het volledige en technisch veilige gebruik van het Voertuig is daarom alleen mogelijk via de Service.
De dienst maakt het mogelijk om via de unu app verschillende functies met betrekking tot het voertuig te gebruiken. Dit omvat het opvragen van statusinformatie van het voertuig, zoals de huidige geolocatie, de laadstatus van de accu's, of het voertuig is in- of uitgeschakeld, de status van de veiligheidselementen van het voertuig, de afgelegde afstand of informatie over eerdere ritten. U kunt het voertuig ook starten of uitschakelen en het ontgrendelen of vergrendelen.
De service omvat ook de mogelijkheid om op elk moment de status van het voertuig op te vragen via onze klantenservice, in plaats van via de unu-app.
Gedurende de looptijd van de Dienst zullen wij u tenminste in de wettelijk vereiste mate van updates voorzien; indien dit nuttig is voor de algemene optimalisatie van de Dienst, zal dit ook vooraf worden verstrekt. Daartoe controleren wij voortdurend de functionaliteit van de dienst en optimaliseren wij voortdurend de technische voorwaarden en, indien nodig, de omvang van de diensten. Wij bieden u een optimalisatie, indien nodig, via een over-the-air update.
2. Kosten
De service is al inbegrepen in de aankoopprijs van het voertuig.
3. Wijziging van de gebruiksvoorwaarden
Wij, unu GmbH, kunnen deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde wijzigen, diensten of functies hierin wijzigen, toevoegen of verwijderen. Wij zullen u van dergelijke wijzigingen op de hoogte stellen door de gewijzigde gebruiksvoorwaarden op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze gebruiksvoorwaarden regelmatig door te nemen.
4. Beëindiging, opschorting, reactivering, wijziging en overdracht van de dienst
Wij behouden ons het recht voor de Dienst zonder kennisgeving op te schorten of te beëindigen, of een waarschuwing te geven, ook met betrekking tot netwerk- of systeemonderhoud, verbetering of storing, of indien wij vermoeden dat uw Dienst wordt gebruikt voor een ongeoorloofd of oneigenlijk doel als gevolg van uw schending van deze Gebruiksvoorwaarden of om redenen die niets met u te maken hebben. Indien uw Dienst om welke reden dan ook wordt opgeschort of beëindigd, erkent u en stemt u ermee in dat u mogelijk geen toegang tot de Dienst krijgt.
U hebt geen recht op reactivering van uw dienst, zelfs niet als u de tekortkomingen corrigeert die tot de beëindiging of opschorting van uw dienst hebben geleid. Reactivering van uw dienst is uitsluitend aan ons oordeel. Indien wij besluiten om uw dienst te reactiveren, behouden wij ons het recht voor om reactiveringskosten in rekening te brengen.
U moet ons informeren als u uw voertuig verkoopt, overdraagt of de lease ervan beëindigt. Als u ons niet informeert, blijft u verantwoordelijk voor alle kosten in verband met dat voertuig.
5. Uw verantwoordelijkheden
Uw verantwoordelijkheid voor de goede werking van uw voertuig en het juiste gebruik van de service:
U erkent uitdrukkelijk en gaat ermee akkoord dat het gebruik van of het vertrouwen op informatie of inhoud die via de Dienst beschikbaar wordt gesteld uitsluitend en volledig op uw eigen risico en verantwoordelijkheid is. Het is uitsluitend uw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat u (en/of enige andere passagier) de gebruiksinstructies van de Dienst volgt, uw gezond verstand gebruikt en het verkeer en alle toepasselijke wetten en voorschriften in acht neemt wanneer u uw voertuig bestuurt, de apparatuur en de Dienst gebruikt, en/of beoordeelt of het gebruik van een van de Diensten veilig en toegestaan is onder de omstandigheden.
Uw verantwoordelijkheid voor het onderhoud van uw voertuig
Om de Service te kunnen verlenen, moet uw voertuig in goede staat verkeren en moet uw voertuig een goed werkend elektrisch systeem en voldoende accuvermogen hebben. De Service werkt mogelijk niet als u probeert apparatuur of software in of aan uw voertuig te wijzigen of toe te voegen die niet uitdrukkelijk door ons is goedgekeurd of die niet compatibel is met de Service. U bent als enige verantwoordelijk voor het juiste onderhoud van uw voertuig en zijn systemen.
Geen commercieel gebruik of wederverkoop van de dienst
De Dienst, met inbegrip van alle berichten, gegevens, informatie, inhoud of andere items die als onderdeel van de Dienst worden verstrekt, zijn uitsluitend bestemd voor uw niet-commercieel gebruik en zijn niet bestemd voor wederverkoop. Bepaalde informatie die u via de Dienst verkrijgt, is eigendom van ons (of van andere derden) en kan onderworpen zijn aan een of meer auteursrechten, handelsmerken (voor goederen en diensten), octrooien of andere eigendomsrechten. U mag de Dienst of enige informatie die via de Dienst wordt verstrekt niet verkopen, doorverkopen of anderszins gebruiken voor commerciële doeleinden (en u mag dit ook niet toestaan of een andere partij hiertoe aanzetten), noch mag u enige informatie die via de Dienst wordt verstrekt reproduceren, kopiëren, wijzigen, onderwerpen aan reverse engineering, er afgeleide werken van maken of anderszins weergeven of verspreiden.
6. Gebeurtenissen buiten onze controle
Verschillende omstandigheden buiten onze controle kunnen ons verhinderen de Dienst te verlenen, de Dienst vertragen of de kwaliteit van de Dienst beïnvloeden. Enkele voorbeelden zijn klimatologische, geografische of topografische omstandigheden (zoals hoge gebouwen, heuvels of tunnels), schade aan uw voertuig of het niet goed onderhouden van uw voertuig of de apparatuur daarvan, wetten, regels of voorschriften, storing, verstopping of onderbreking van nuts- of draadloze netwerken (inclusief onderbreking van cellulaire diensten), oorlog, overmacht, natuurrampen, slecht weer en stakingen. In het geval van een van de voorgaande gebeurtenissen kunnen wij de Dienst naar eigen goeddunken opschorten of beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving aan u en zonder enige aansprakelijkheid te aanvaarden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige vertraging of mislukking in de levering van de Dienst als gevolg van gebeurtenissen buiten onze controle, en u hebt verder geen recht op krediet of terugbetaling als gevolg van een dergelijke vertraging of mislukking.
 In het geval van een wettelijke, reglementaire of andere wettelijke wijziging of stopzetting of omschakeling van noodzakelijke telecommunicatiesystemen en -diensten (bv. als onze draadloze serviceprovider dergelijke draadloze diensten die door uw voertuigapparatuur worden gebruikt, stopzet of beperkt), bent u als enige verantwoordelijk voor de vervanging van de apparatuur en de daaraan verbonden kosten die als gevolg van een dergelijke wijziging of stopzetting vereist zijn, behalve als een dergelijke wijziging tijdens de basisgarantieperiode van uw voertuig vereist is, blijft u verantwoordelijk voor de kosten van een dergelijke vervanging, maar zijn wij verantwoordelijk voor het verkrijgen en leveren van de noodzakelijke vervangingsmaterialen (indien van toepassing).
7. Afwijzing van garantie
unu garandeert of waarborgt niet dat de Service op een bepaald tijdstip of op een bepaalde geografische locatie beschikbaar zal zijn of dat de Service zonder onderbreking, vertraging of fouten zal worden verleend. Noch wij, noch een van onze servicepartners geven expliciete of impliciete garanties over (i) de apparatuur of andere hardware of software die in verband met de Service wordt gebruikt, (ii) de Service zelf, (iii) het vrij zijn van (wettelijke) inbreuken, (iv) gegevens, informatie of andere diensten die via de Service worden geleverd. Dit omvat, zonder beperking, garanties inzake veiligheid, titel, inhoud, kwaliteit, nauwkeurigheid, tijdigheid, volledigheid, juistheid, betrouwbaarheid, verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel of gebruik. Al deze garanties worden uitdrukkelijk uitgesloten door deze Gebruiksvoorwaarden. Wij wijzen uitdrukkelijk alle garanties af, expliciet of impliciet.
De enige garantie die van toepassing is op de uitrusting van uw voertuig, is de garantie die bij de aankoop of leasing van uw voertuig wordt verstrekt. Deze garantie geldt geheel of gedeeltelijk niet voor de Service.
8. Beperking van de aansprakelijkheid
Noch wij, noch onze servicepartners aanvaarden enig risico of verantwoordelijkheid voor uw gebruik van de Dienst, de informatie of andere inhoud die als onderdeel van de Dienst wordt verstrekt. U erkent en gaat ermee akkoord dat noch wij, noch onze servicepartners verantwoordelijk zijn voor onderbroken verbindingen of voor problemen veroorzaakt of bijgedragen door u, door derden, door gebouwen, heuvels, tunnels, netwerkcongestie, klimatologische omstandigheden, daden van God, natuurrampen, of door enige andere voorwaarde of omstandigheid buiten onze controle (zoals verder beschreven in Paragraaf 6 van deze Servicevoorwaarden hierboven).
Bovendien zijn noch wij, noch onze servicepartners aansprakelijk (i) indien wij niet in staat zijn om in een bepaalde situatie contact op te nemen met een servicepartner of andere partij (inclusief noodpersoneel), (ii) voor enig handelen of nalaten van een andere entiteit die een deel van onze service of enige apparatuur voor een dergelijke service levert, (iii) voor enige fout of nalatigheid van een verkoper, distributeur of fabrikant die deelneemt aan een aanbieding die via ons wordt gedaan; (iv) voor schade die voortvloeit uit of voortvloeit uit het gebruik, de installatie, de reparatie of het onderhoud door u (of iemand die door u gemachtigd is) van de dienst of een product of dienst geleverd of geproduceerd door een derde partij.
Wij zijn krachtens deze overeenkomst onbeperkt aansprakelijk voor schade als gevolg van opzettelijk of nalatig letsel aan leven, ledematen of gezondheid en voor andere schade als gevolg van opzettelijk of grof nalatig gedrag van unu of haar wettelijke vertegenwoordigers of agenten.
Voor zover wij niet onbeperkt aansprakelijk zijn volgens de bepalingen van de vorige alinea, is de aansprakelijkheid van ons voor schade of vergoeding van kosten wegens schending van een wezenlijke contractuele verplichting door eenvoudige nalatigheid beperkt tot de typisch voorzienbare schade. Essentiële contractuele verplichtingen zijn verplichtingen waarvan de nakoming essentieel is voor de goede uitvoering van het contract en op de nakoming waarvan u regelmatig vertrouwt en mag vertrouwen (kardinale verplichtingen).
Onze aansprakelijkheid op grond van de geldende productaansprakelijkheidsvoorschriften blijft onaangetast. Elke aansprakelijkheid van onze kant buiten de bovengenoemde gevallen is uitgesloten. Deze aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet alleen voor u, maar ook voor alle andere personen die uw voertuig en de Service gebruiken, en voor alle personen die namens u claims indienen, alsmede voor alle claims van uw familie, uw werknemers, klanten of andere personen die voortvloeien uit of in verband staan met een door ons of onze servicepartners geleverde Service.
9. Software
Wij gebruiken software in verband met de Dienst. Wij bezitten of hebben rechten op al dergelijke gebruikte software, en u verwerft geen rechten op dergelijke software anders dan het recht om dergelijke software te gebruiken zoals nodig is om redelijkerwijs gebruik te maken van de Dienst in overeenstemming met uw Gebruiksvoorwaarden. Wij kunnen de software in uw voertuig periodiek bijwerken of wijzigen, en wij kunnen dit op afstand doen zonder u op de hoogte te stellen of uw toestemming te verkrijgen. Dergelijke software-updates en wijzigingen kunnen gegevens die u eerder in de Voertuigapparatuur hebt opgeslagen (zoals specifieke route- of bestemmingsinformatie) beïnvloeden of verwijderen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor verloren of verwijderde (of anderszins aangetaste) gegevens en u bent als enige verantwoordelijk voor dergelijke gegevens die u hebt gedownload, geüpload, verzonden of anderszins opgeslagen van, op, via of door de In-Car Equipment of de Service.
U begrijpt dat de beschikbare Software afhankelijk is van de configuratie van het Voertuig en de geografische locatie, wat uw toegang tot de Dienst en/of de functies ervan kan beïnvloeden.
10. Andere bepalingen
Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van het land waarin wij een vergunning hebben om motorvoertuigen te verkopen en dat het dichtst bij het adres ligt dat u bij het plaatsen van uw bestelling op onze website hebt opgegeven.
Deze Gebruiksvoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons. Zij vervangen alle andere overeenkomsten, mededelingen of verklaringen, mondeling of schriftelijk, die in het verleden of heden tussen ons zijn gemaakt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige mondelinge of schriftelijke verklaringen, overeenkomsten, vertegenwoordigingen, garanties of convenanten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verklaringen van derden, met betrekking tot de Dienst die aan u wordt verleend ingevolge deze Gebruiksvoorwaarden, tenzij dergelijke verklaringen, overeenkomsten, vertegenwoordigingen, garanties of convenanten uitdrukkelijk zijn opgenomen in of gemaakt door deze Gebruiksvoorwaarden.
Zelfs na beëindiging van uw dienst en tenzij vervangen door een nieuwe overeenkomst die uitdrukkelijk door en tussen ons is gesloten, blijven de voorwaarden van deze Gebruiksvoorwaarden van kracht.
Geen verklaring van afstand van enig deel van deze Gebruiksvoorwaarden of van een inbreuk op deze Gebruiksvoorwaarden in een bepaald geval zal gelden als een verklaring van afstand met betrekking tot enig ander geval of inbreuk. In het geval dat een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig of onuitvoerbaar wordt geacht, blijven alle andere bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden geldig en uitvoerbaar.