Annuleringsvoorwaarden

Annuleringsvoorwaarden

1. Herroepingsrecht
U hebt het recht deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst heeft genomen.
Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (unu GmbH, Tempelhofer Ufer 17, 10963 Berlijn, Telefoon: +49 (0) 30 220121298, Fax: +49 (0) 30220121295, E-Mail: [email protected]) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt gebruik maken van het bijgevoegde voorbeeldformulier voor herroeping, dat niet verplicht is.
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.
2. Gevolgen van de intrekking
Als u dit contract annuleert, betalen wij u alle betalingen terug die wij van u hebben ontvangen, exclusief de leveringskosten, zonder onnodige vertraging en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop wij de kennisgeving van uw annulering van dit contract hebben ontvangen. Wij zullen de terugbetaling inhouden totdat wij een passend bewijs van teruggave van u hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. Wij kunnen de terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft teruggezonden, indien dit eerder is.
U moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval uiterlijk veertien dagen na de dag waarop u ons de annulering van deze overeenkomst meedeelt, aan ons terugzenden of overhandigen. De termijn is gehaald als u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen opstuurt. U draagt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen. De kosten worden geschat op maximaal ongeveer 150 EUR. 
Waardevermindering van de goederen moet u alleen betalen als deze waardevermindering het gevolg is van uw omgang met de goederen die niet noodzakelijk is voor het testen van de staat, de eigenschappen en het functioneren van de goederen. Een test van de staat, eigenschappen en werking van de unu Scooter omvat niet meer alle ritten met de unu Scooter die verder gaan dan een testrit (ongeveer 3 km) alsmede de waardevermindering als gevolg van een registratie (ongeveer 20%).
3. Speciale opmerkingen
Als u dit contract door middel van een lening financiert en later herroept, bent u ook niet meer gebonden aan de leningsovereenkomst, mits beide contracten een economische eenheid vormen. Dit geldt in het bijzonder wanneer wij tegelijkertijd uw kredietgever zijn of wanneer uw kredietgever gebruik maakt van onze medewerking bij de financiering. Indien de lening op het moment van de herroeping reeds aan ons toekomt, wordt uw kredietgever gesubrogeerd in onze rechten en verplichtingen uit hoofde van de gefinancierde overeenkomst jegens u met betrekking tot de rechtsgevolgen van de herroeping. 
Bij herroeping van deze overeenkomst bent u ook niet langer gebonden aan een gerelateerde overeenkomst indien de gerelateerde overeenkomst een door ons of een derde geleverde dienst betreft op basis van een overeenkomst tussen ons en de derde.
4.Voorbeeldformulier voor annulering     
(Als u het contract wilt annuleren, vul dan dit formulier in en stuur het terug).
 
Naarunu GmbH
Tempelhofer Ufer 17
10963 Berlijn
 
Fax: +49 (0)30220121295
 
Ik/wij (*) herroepen de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/verrichting van de volgende dienst (*)
Besteld op (*)/ontvangen op (*)
Naam van de consument(en)
Adres van de consument(en)
Handtekening van de consument(en) (alleen bij kennisgeving op papier)
Datum
 ______________________
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.